เอกสารเผยแพร่

 

  รายละเอียด วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
1 ขั้นตอนการทำงานระบบคำขอตั้งงบประมาณ 2020/05/08 budget-pr-01.png
2 คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับส่วนแผนและยุทธศาสตร์ (ผู้ดูแลระบบ) 2020/05/18 manual-admin.pdf
3 คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับส่วนงานภายใน (ผู้ใช้งาน) 2020/05/18 manual-user.pdf
4 เอกสารบรรยายระบบคำขอตั้งงบประมาณ (Powerpoint) 2020/05/19 SWU-BUDGET.pptx
5 เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2021/10/07 https://www.mdes.go.th/service/29
6 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 2021/10/07 https://www.bb.go.th/topic.php?gid=237&mid=279
7 เกณฑ์ราคากลางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 2020/05/21 standardCCTV_20190962.pdf
8 ลงทะเบียนเปิดสิทธิ์การใช้งานระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ SWU-Budget 2021/10/07  https://forms.gle/epCbGi94t5dChBQk9
9 แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2022/05/09 http://planning.op.swu.ac.th/budget_plan
       

 

 

วิดิโอ

  รายละเอียด วันที่ปรับปรุง ดาวน์โหลด
1 อบรมออนไลน์ "ระบบคำขอตั้งงบประมาณ" เมื่อ 19 พค 2563 2020/05/21 online-training-20200521.mp4
2 อบรมออนไลน์ "ระบบคำขอตั้งงบประมาณ" เมื่อ 26 พค 2563 2020/05/29 online-training-20200526.mp4
3 อบรมออนไลน์ "ระบบคำขอตั้งงบประมาณ" เมื่อ 15 ตค 2563 2020/10/15 slc.op.swu.ac.th