การติดต่อ

 
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ร่วมกับฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร ได้พัฒนา "ระบบคำขอตั้งงบประมาณ" เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำแผนงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยเริ่มให้จัดทำคำขอในระบบครั้งแรกด้วยงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ส่วนแผนฯ จะเสนอกรอบวงเงินประมาณการรายรับปี 64 ต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในวันที่ 18 พค.63 และจะส่งให้ส่วนงานเริ่มจัดทำคำขอหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในกรณีหน่วยงานที่มีวงเงิน ขณะที่ส่วนหน่วยงานสนับสนุนนั้น ส่วนแผนฯ จะขอส่งหนังสือให้ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งล่วงหน้าก่อน

สอบถามข้อมูล

สอบถามข้อมูลระบบคำขอตั้งงบประมาณ
ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
หมายเลขภายใน 12744, 12752, 12753

ระเบียบ นโยบาย และวิธีการดำเนินงาน
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
หมายเลขภายใน 15937


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2649-5000
โทรสาร 0-2258-4007

Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, 
Bangkok 10110, Thailand.
Tel +66 2 649 5000
Fax +66 2 258 4007