อบรมออนไลน์ หัวข้อ "ระบบคำขอตั้งงบประมาณ"

อบรมออนไลน์ หัวข้อ "ระบบคำขอตั้งงบประมาณ"

สำหรับหน่วยงานสนับสนุน วันที่  19 พฤษภาคม 2563  เวลา 9.00 - 12.00 น.
สำหรับหน่วยงานสนับสนุน วันที่  26 พฤษภาคม 2563  เวลา 9.00 - 12.00 น.
 
ตารางเวลาการอบรม
 9.00  -  9.10    เปิดงาน - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร : รศ.ดร.ทพ.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน
                                       รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา : รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
 9.10  -  9.15    แนะนำเว็ปไซต์อบรมออนไลน์ และวิธีการเข้าใช้งานระบบคำขอตั้งงบประมาณ
 9.15  - 10.30   บันทึก-คำขอตั้งงบประมาณ 
10.30 - 10.45   พัก
10.45 - 12.00   บันทึก-คำขอตั้งงบประมาณ (ต่อ)
12.00 - 13.00   ถาม-ตอบ
 
เริ่มบันทึกข้อมูลได้ดังนี้
1. สำหรับสำนักงานอธิการบดี เปิดระบบวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ปิดระบบวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
2. สำหรับหน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่มีเงิน และหน่วยงนที่มีระบบเป็นการเฉพาะ เปิดระบบวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ปิดระบบวันที่ 19 มิถุนายน 2563
 
ลิ้งค์เข้าระบบอบรมออนไลน์