คลิป VDO วิธีการเข้าอบรมออนไลน์

คลิป VDO วิธีการเข้าอบรมออนไลน์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมออนไลน์เรียนรู้วิธีการเข้าใช้งานเว็บอบรมออนไลน์ slc.op.swu.ac.th และ Microsoft Team 
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการใช้อบรมออนไลน์อบรมออนไลน์ หัวข้อ "ระบบคำขอตั้งงบประมาณ"
สำหรับหน่วยงานสนับสนุน วันที่  19 พฤษภาคม 2563  เวลา 9.00 - 13.00 น. และเริ่มบันทึกคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป