อบรมออนไลน์ หัวข้อ "การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565"

อบรมออนไลน์ หัวข้อ "การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565"
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.

เริ่มบันทึกข้อมูลได้ดังนี้
สำหรับคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
เปิดบันทึกข้อมูลในระบบระหว่างวันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2563

การเข้าระบบคำขอตั้งงบประมาณมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้เข้าระบบต้องมี Buasri ID ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์
2. เข้าเว็บไซต์ลิ้งค์ด้านล่าง "เซิร์ฟเวอร์ระบบงานจริง"

https://k2qasapp.swu.ac.th/Runtime/Form/FRM__4000__Home/

เอกสารเผยแพร่ / คู่มือ / วิดิโอ
คู่มือสำหรับ : ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ (ผู้ดูแลระบบ)
คู่มือสำหรับ : ส่วนงานภายใน (ผู้ใช้งาน)